การทำรายงาน

การทำรายงาน

    การทำรายงาน คืองานเขียนทางวิชาการและนำบทความวิชาการมาวิจัย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รูปแบบ การทํารายงาน ผ่านการทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมารวบรวม เรียบเรียง ตามพล็อตพร้อมหลักฐานและการอ้างอิง

ประเภทของรายงาน

  1. รายงานสรุปเป็นรายงานที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการชี้นำ ระบุกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีเงื่อนไขในอดีตหรือต่อเนื่องหรือในอนาคต วิธี การทํารายงาน
  2. รายงานทางวิชาการ เป็นผลการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า หรือวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจัดเก็บและนำเสนออย่างเป็นระเบียบ

หน้าปกของการทำรายงาน

     ปกรายงานประกอบด้วย ปกหน้า ปกหลัง และปกหลัง กระดาษแข็งต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอและตรงกับองค์ประกอบสี หรือเขาสามารถใช้ฝาบันไดสำเร็จรูปก็ได้ รูปภาพอาจรวมอยู่ในเรื่องราวหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม โครงสร้างรูปร่างควรจะดีและเหมาะสม การทำรายงาน

ประกอบด้วยปกนอก ปกใน ปกใน คำนำ และบทสรุป

  • ปก – ปกหน้าของรายงาน มีทั้งปกหน้าและปกหลัง กระดาษที่ใช้ทำปกรายงานส่วนใหญ่เป็นกระดาษแข็ง สีสวย หรือกลุ่มการรายงาน บางหน่วยงานอาจต้องการความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน ปกหลังมักจะเว้นว่างไว้
  •  แผ่นปกด้านในเป็นกระดาษเปล่าถัดจากปกด้านนอก วัตถุประสงค์ การทํารายงาน
  •  ปกด้านใน – ส่วนที่อธิบายรายละเอียดของรายงาน ข้อความด้านในปกเป็นชื่อรายงานและชื่อผู้จัดทำรายงาน หรือทีมที่จัดทำรายงานพร้อมข้อความกลางหน้าระบุชื่อรายวิชา คณะ สถาบัน ภาคการศึกษา และปีการศึกษา ขนาดตัวอักษร การทํารายงาน

การ ทํา รายงาน บทนํา คำนำ

    การ ทํา รายงาน บทนํา คำนำ เป็นการเกริ่นเปิดของเรื่อง ผู้อ่านจะเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงานหรือหนังสือที่กำลังจะเริ่มอ่าน เล่าถึงวัตถุประสงค์ เป็นการที่จะช่วยคุณตัดสินใจว่าจะเริ่มอ่านหรือไม่ การ ทํา รายงาน บทนํา จดหมาย ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง และขอบเขตของเนื้อหา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร การทำคำนำที่ดีไม่ควรสั้น หรือ ยาวเกินไป การ ทํา รายงาน บทนํา งานวิจัย ความยาวในอุดมคติของการแนะนำแบบมาตรฐานคือ1/3 ถึง 1 หน้ากระดาษ A4 ก็เพียงพอแล้ว การทำคำนำนั้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญต่อการทำรายงานอย่างมาก การทำรายงาน

การทํารายงาน ที่ถูกต้อง ต้องมีสารบัญ

     สารบัญ หมายถึง รายการหัวข้อ รายการหัวข้อ และเมื่อเขียนหนังสือหรือรายงานต้องมีข้อความหรือหัวข้อ การทำรายงาน  หัวข้อหรือรายการหัวข้อถูกจัดเป็นสารบัญของหนังสือ การทํารายงาน ที่ถูกต้อง นอกจากรายการหัวข้อและหน้าแล้ว คุณยังค้นหาหัวข้อที่คุณกำลังอ่านหรือสนใจได้ง่ายอีกด้วย เขียนหรือพิมพ์คำว่า “สารบัญ” ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในกล่อง ตรงกลางของหน้าอยู่ห่างจากขอบด้านบน 2 นิ้ว และดูเหมือนพล็อตหลังอินโทร รายงาน ที่ถูกต้อง เตรียมให้พร้อมเมื่อคุณกรอกหรือพิมพ์รายงาน เป็นคุณลักษณะที่บอกชื่อบท  หัวข้อย่อยจะเรียงตามลำดับเนื้อหาของหนังสือ

การทํารายงาน เนื้อหา ที่ถูกต้อง

    การทํารายงาน เนื้อหา เป็นส่วนที่นำเสนอประวัติทั้งหมดของรายงานการวิจัย การแสดงเนื้อหาสามารถแบ่งออกเป็นบทต่างๆ หรือบทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นประเด็นหลักของเนื้อหาได้ตามลำดับ เนื้อหารายงาน แบ่งออกเป็นหัว หัว หรือหัวเรื่อง เท่าใดและเท่าใด แล้วแต่ลักษณะ ขนาด และความยาวของศีรษะ การศึกษานี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งออกเป็นบทหรือบท แต่จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักเท่านั้น ปัญหาแต่ถ้าศึกษานานก็ควรแบ่งเป็นบทหรือบทให้ชัดเจน การทำรายงาน

     เพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงาน ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเรื่องราวที่เป็นปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทได้ เน้นประเด็นสำคัญเพื่อให้คำถามเข้าใจง่าย เนื้อหาของรายงาน สอดคล้องและสอดคล้องกัน เขียนประเด็นหลักและสรุปงานวิจัยทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอน การทํารายงาน ต้องมีบทสรุป

      คือส่วนที่ขีดเส้นใต้หรือเน้นประเด็นหลักของเนื้อหาหรือสรุปข้อสรุปของการศึกษา ขั้นตอน การทํารายงาน  เช่นเดียวกับการแนะนำเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะโน้มน้าวผู้อ่านให้ติดตามเรื่องราว เนื้อหาสั้นยังมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน ประวัติศาสตร์หมายถึงทุกสิ่งที่อ่าน บทส่งท้ายเป็นตอนจบของเรื่อง สามารถแบ่งออกเป็นบทหรือย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องได้ เป็นส่วนที่เน้นย้ำหรือเน้นประเด็นหลักของเนื้อหาหรือสรุปผลการศึกษา บทนำเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้อ่านที่จะติดตามเรื่องราว ขั้นตอนรายงาน

     บทสรุปมีความสำคัญมาก รายงาน ขั้นตอน สำหรับผู้อ่านที่จะเข้าใจความหมายของเรื่องราวทั้งหมด บทส่งท้ายเป็นตอนจบของเรื่อง การทำรายงาน  อาจเป็นบทแยกหรือย่อหน้าในตอนท้ายของเรื่อง

การทํารายงาน บรรณานุกรม ท้ายสุด

      การทํารายงาน บรรณานุกรม การรวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ ที่เราใช้ประกอบการอ้างอิงข้อมูลในการเขียน โดยบรรณานุกรมจะถูกระบุไว้ในส่วนท้ายของหนังสือ การทำรายงาน  งานวิจัย บทความ รายงาน เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานความน่าเชื่อของข้อมูลนั่นเอง บรรณานุกรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ หนังสือ ตำราเรียน รายงานการวิจัย การทํารายงาน บรรณานุกรม คือ เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมการเขียนใดๆ

     โดยเริ่มจากการแปลข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร  เว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่สามารถรวมไว้ในบรรณานุกรมหรือข้อมูลอ้างอิงได้ หรือสิ่งที่เราเห็นมากคือการควบคุม ปรากฏอยู่ท้ายบท การทํารายงาน บรรณานุกรม รายงาน ในตอนท้ายของหนังสือ 

คำถามที่พบบ่อย

ในการทำรางาน มีส่วนประกอบ 10 ขั้นตอน

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ทำการศึกษาค้นคว้ามานำเสนอเป็นรุปแบบรายงาน เพื่อ ส่งต่อข้อความรุ้และข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจอยากศึกาาเรื่องดียวกัน